Skip to content

TEST AANKOOP

Bijeenkomst op initiatief van Pharmaxx met Testaankoop dd 01.09.2016

Pharmaxx heeft in September 2016 op eigen initiatief contact opgenomen met Testaankoop.
Dit naar aanleiding van publicaties op de website van Testaankoop.
Doelstelling van het gesprek was het presenteren van onze verkoopactiviteit met het verzoek die wettelijk te toetsen en eventuele punten van verbetering aan te dragen.

Dd. 01.09.2016 heeft er een gesprek plaatsgevonden op het kantoor van Testaankoop in Brussel. Het juridische team van Testaankoop heeft onze case beoordeeld en eigenlijk maar op één punt van commentaar voorzien. Zij stelde voor om ook een “ontbindings-formulier” toe te voegen aan de schriftelijke documenten bij de probeerzending van de klanten.

Dit formulier is op korte termijn daarna aan de documentatie toegevoegd.

(zie button: documenten bij probeerzending)

]Documenten bij Probeerzending


Conclusie is dat Testaankoop op basis van onze presentatie (buiten de opmerking van het ontbindingsformulier) geen verdere bezwarende opmerkingen heeft geplaatst en daarmee de overeenkomst zoals die door Pharmaxx gesloten wordt, binnen de kaders van de wet <verkopen-op-afstand> vindt vallen.

Als blijk van waardering hebben we Testaankoop klachten van voor 01.09.2016 zonder verder commentaar afgeschreven.

Onderstaand email van 05.09.2016

From: J.P., G
Sent:Monday, September 05, 2016 11:50 AM
To: klantenservice tetrix bv
Cc: S.v.N.; D.W.
Subject: RE: bezoek Pharmaxx dd 01.09.2016

 

Geachte heer,

 

Dank eveneens voor de constructieve vergadering.

De lijst van de dossiers die wij hebben ontvangen vόόr 1 september 2016 zullen u tegen aanstaande woensdag worden overgemaakt.
In verband met uw verzoek deel ik u mee dat klachten door consumenten geplaatst en desgevallend verwijderd kunnen worden overeenkomstig de algemene gebruiksvoorwaarden.

Voor het overige zullen wij de consumenten gepast en praktisch advies geven, uiteraard in een constructief kader.

 

Met vriendelijke groeten,

 

J.P., G.
Legal Supervisor

Hollandstraat 13 Rue de Hollande
Bruxelles 1060 Brussel
j.g.@test-aankoop.be
www.test-aankoop.be

Onjuiste beweringen op website van Testaankoop

Op basis van onjuiste beweringen op de website van Testaankoop, waarin bewoordingen als “afgedwongen verkoop” en “handtekening vereist”
Onze jurist heeft daarop Testaankoop in onderstaande email (dd 05.09.2016) gesommeerd deze onjuiste informatie aan te passen.

Helaas heeft Testaankoop zich daar weinig tot niets van aangetrokken.
Zelfs na diverse aanschrijvingen geven ze verder geen enkele reactie.

From: Adjura (EU)
Sent: Monday, September 05, 2016 4:23 PM
To :‘J.P., G.’
Subject: Testaankoop -website

 

Geachte Heer G,

 

Pharmaxx maakte mij nog attent op een passus op uw website inzake Pharmaxx, inzake het vereiste van een geschrift, zelfs bij telefonisch contracteren.

Aangezien er in het geval van Pharmaxx geen sprake is van transacties met een waarde boven € 375, is -vanuit bewijsrechtelijk standpunt- ook geen authentieke of onderhandse akte vereist. Ook op basis van artikel VI.46 § 6 WER is er geen schriftelijke bevestiging of handtekening van de consument vereist. Bij mijn weten is er immers geen KB uitgevaardigd dat voorziet in een door de consument te ondertekenen schriftelijke bevestiging van het aanbod of schriftelijke instemming. Ik kan daarom de opmerking op uw website “zonder handtekening, geen verkoop” juridisch niet plaatsen.

Ik verzoek u dan ook namens Pharmaxx om de -in elk geval op dit punt- juridisch onjuiste dan wel onvolledige informatie op uw website (”Als de zogezegde “bestelling” telefonisch gebeurde zoals in het geval van mevrouw B., dan verplicht ze u tot niets zolang u niets ondertekend hebt. Het feit dat men u zegt dat het gesprek opgenomen werd, verandert niets aan de zaak! Zonder handtekening, geen verkoop. ”) te verwijderen en om ons dat te bevestigen.

Naar ik aanneem zult u overigens ook deze tekst in zijn algemeenheid aanpassen in functie van de uitkomst van het gesprek van afgelopen week.

Voor wat betreft de door u gebezigde bewoordingen op de website inzake “afgedwongen aankoop”, wijs ik u er op -zoals ik u tijdens onze bespreking aangaf- dat er naar onze mening geen sprake is van afgedwongen aankoop in de zin van artikel 103 sub 6 of artikel 108 WER, omdat er immers een geldige overeenkomst wordt aangegaan tussen Pharmaxx en de consument, die levering van het vervolgpakket tot inhoud van de overeenkomst maakt, indien de consument niet tijdig aangeeft daarvan te willen afzien. Er is dus geen sprake van afgedwongen aankoop.
Ik zou het dan ook op prijs stellen om van u te vernemen of u voornemens bent de tekst op de website aan te passen en -zo ja, wat deze aanpassingen zullen inhouden en op welke termijn dat voorzien is.

 

Met vriendelijke groet,

 

ADJURA BELGIË BVBA

Testaankoop: veroordeelt wel, maar geeft geen wettelijke argumenten

Pharmaxx ziet Testaankoop als een serieuze organisatie en de klachten die we via hun forum binnenkrijgen hebben we met bewijsbare feiten zoveel mogelijk behandeld, zodat duidelijk is dat we binnen de wettelijke kaders handelen en klachten als afgedwongen verkoop etc. kunnen tegenspreken.
Echter complete dossiers (met voice log (opname overeenkomst gesprek) etc), worden door Testaankoop eenvoudig weg niet behandeld.
Gelukkig neemt een organisatie als de consumentenombudsdienst wel de moeite om de ander kant van het verhaal ook mee te nemen in hun oordeel.
Zie daarbij de case van de consumentenombudsdienst, die concludeert, dat er wel degelijk sprake is van een wettelijke overeenkomst en de klagende klant in kwestie de vervolgzending dient te voldoen. Zie case onder onderstaande button:

Consumentenombudsdienst


Testaankoop hult zich in stilzwijgen

We hebben Testaankoop recent op de hoogte gebracht van de uitslag van de consumentenombudsdienst en hen verzocht niet alleen maar verwijten over Pharmaxx te verspreiden, maar ook de cases te beoordelen waarbij ook onze kant van het verhaal wordt meegenomen. Tevens hebben we wederom verzocht om op hun website geen onwaarheden over Pharmaxx te verspreiden en /of deze anders wettelijk te onderbouwen.

Ook waren we op basis van die punten bereid de Testaankoop klanten dan soepel te behandelen.

We hebben emails daarover verzonden dd 12.10.2018 / 18.10.2018 en een rappel dd 15.11.2018.
Echter we hebben geen enkele reactie ontvangen.

Conclusie tav Testaankoop

 Ondanks diverse pogingen hult Testaankoop zich in stilzwijgen. Ook is er kennelijk geen belangstelling om cases van klanten op onze kant van het verhaal te beoordelen.
Wij hebben dan ook besloten om klachten via testaankoop buiten hen om direct met de klant in kwestie verder te behandelen en distantiëren ons van hun commentaar op kwesties omdat ze de andere kant van het verhaal kennelijk toch niet belangrijk vinden.

Het aanbod om Testaankoop klanten soepeler te behandelen hebben we ingetrokken.

Back To Top