Skip to content

Afgedwongen verkoop ?

Afgedwongen verkoop bij Pharmaxx niet van toepassing
Pharmaxx hanteert verschillende kanalen voor de werving van nieuwe klanten. We willen in het aanbod van een probeerpakket geen onduidelijkheid laten ontstaan m.b.t. de mogelijkheid van annulering van vervolgzendingen na ontvangst van de probeer- of vervolgzendingen en de koppeling van een afnameverplichting van minimaal nog één vervolgzendingen indien men niet tijdig van de annuleeroptie gebruik maakt. De wet schrijft voor dat deze voorwaarden dan ook expliciet juist al bij de bestelling van een probeerpakket duidelijk aan de klant moeten worden voorgelegd. Men zal hier ook actief akkoord op moeten geven. (d.m.v. een akkoordvinkje via een internetbestelling of via een gesproken akkoord m.b.v. een voice log). Daarmee vergewissen we ons van het feit dat de klant deze voorwaarden gezien (of gehoord) heeft voordat hij de bestelling van een probeerpakket daadwerkelijk doorvoert.  Kunt u zich niet in de voorwaarden vinden, dan kan men op dat moment nog beslissen af te zien van een bestelling. Bestelt men wel, dan gaat u dus akkoord met de genoemde voorwaarden.

Mede door deze werkwijze is er geen sprake van een negative-option methodiek of afgedwongen verkoop (die overigens wettelijk niet is toegestaan).

Juridische passage mbt. afgedwongen verkoop door onze jurist:

Aangezien er in het geval van Pharmaxx geen sprake is van transacties met een waarde boven € 375, is -vanuit bewijsrechtelijk standpunt- ook geen authentieke of onderhandse akte vereist. Ook op basis van artikel VI.46 § 6 WER is er geen schriftelijke bevestiging of handtekening van de consument vereist. Bij mijn weten is er immers geen KB uitgevaardigd dat voorziet in een door de consument te ondertekenen schriftelijke bevestiging van het aanbod of schriftelijke instemming..

Voor wat betreft de door u gebezigde bewoordingen op de website inzake “afgedwongen aankoop”, wijs ik u er op -zoals ik u tijdens onze bespreking aangaf- dat er naar onze mening geen sprake is van afgedwongen aankoop in de zin van artikel 103 sub 6 of artikel 108 WER, omdat er immers een geldige overeenkomst wordt aangegaan tussen Pharmaxx en de consument, die levering van het vervolgpakket tot inhoud van de overeenkomst maakt, indien de consument niet tijdig aangeeft daarvan te willen afzien. Er is dus geen sprake van afgedwongen aankoop.

Back To Top