Skip to content

Privacy Policy

PRIVACYVERKLARING

INLEIDING
Dit is de privacyverklaring van Tetrix BV, houder van de handelsnaam Pharmaxx . In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij in ons contact met u verkrijgen. Tetrix BV voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens).

CONTACT- EN IDENTITEITSGEGEVENS
Volledige naam: Terix BV
Handelsnaam: Pharmaxx
Kvk. Breda nr: 20106133
Dr. Gommerslaan 3 4835 GV BREDA
OBnr: NL8108.79.736.B01

Pharmaxx Belgie:
Postbus 36
2320 Hoogstraten
Klantenservice: 03 808 72 85
Pharmaxx Belgie is onderdeel van Tetrix BV
IBANnr. BE45 0017 4707 5989
 .
Pharmaxx Nederland:
Postbus 4644
4803 EP Breda
Klantenservice: 020 21 48 009
Pharmaxx Nederland is onderdeel van Tetrix BV
IBANnr. NL27 ABNA 0980 0876 86

Hebt u vragen, of een verzoek dan kunt u middels bovenstaande contactgegevens contact met ons opnemen. Wij zullen u zo snel mogelijk een antwoord sturen en uw eventuele verzoek zullen wij uiterlijk één maand na uw indienen vervullen. Als wij het niet kunnen vervullen zullen we ook uiterlijk binnen een maand –onderbouwd- terugkoppelen waarom het niet mogelijk is.

SOORTEN GEGEVENS
De gegevens die wij (kunnen) verzamelen zijn: geslacht, naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, e-mailadres, herkomst adres (leverancier en specificatie), marketing-gegevens, gebruikmaking van Recht van Verzet, administratieve gegevens, contactgegevens en abonnementsdetails. U bent niet verplicht om uw gegevens te verstrekken, maar voor de uitvoering van het leveren van onze supplementen, is het noodzakelijk voor ons om bepaalde informatie te ontvangen. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Caltexx bvba of die van een derde partij.
Voor onze marketingdoeleinden huren we in sommige gevallen data van listbrokers en maken we gebruik van bedrijven die middels online enquêtes en landingspagina’s gegevens van mensen verzamelen.

DOELEINDEN VERWERKING
Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden, voor de totstandkoming en uitvoering van een met u gesloten overeenkomst om u de overeengekomen producten en/of informatie aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan uw behoeften en wensen; als u een abonnement heeft afgesloten: om te factureren. Financiële gegevens publiceren wij nooit op een website, en worden ook niet aan derden ter beschikking gesteld voor doeleinden anders dan het uitvoeren van de overeenkomst. Wanneer betaling uitblijft voor onze producten of diensten kunnen wij bijvoorbeeld de vordering in handen stellen van derden, zoals een incassobureau; om gericht aanbiedingen te doen, bijv. via de telefoon en/of via e-mail. om u een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, service bericht of andere elektronische boodschap toe te sturen;
wij kunnen (NAWT-)gegevens verhuren aan derde partijen die u producten, diensten of informatie kunnen aanbieden;
om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving en voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants) controle;
om marktonderzoek uit te voeren en managementinformatie samen te stellen ten behoeve van product- en dienstontwikkeling en voor het bepalen van de (algemene)strategie;

BEWAARTERMIJN
Wij bewaren uw persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

DELEN EN BEKENDMAKEN VAN PERSOONSGEGEVENS
Een deel van uw gegevens (naam, straat, huisnummer, postcode en/of telefoonnummer) kunnen worden verstrekt aan zorgvuldig geselecteerde derden, voor direct marketing acties; en/of verrijkingsdoeleinden; en/of validatiedoeleinden; en/of het actueel houden van bestanden en/of marktanalyse. We kunnen deze data filteren op leeftijd of geslacht. Deze derden zullen uw gegevens vervolgens gebruiken om u aanbiedingen te doen waarvan zij verwachten dat die aanbiedingen aansluiten bij uw interesses. Indien u geen prijs stelt op die informatie of aanbiedingen, zullen wij –indien u ons daarom verzoekt- uw gegevens daartoe blokkeren.

In speciale gevallen kunnen wij, zonder uw toestemming daartoe, persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen. Speciale gevallen zijn bijvoorbeeld rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van ons netwerk en onze diensten te garanderen.

COOKIES
Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer/mobiel/tablet. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die daar op staan niet beschadigen. Zowel wij als adverteerders en tussenpartijen kunnen gebruik maken van cookies op onze website.

CALLCENTERS/KLANTENSERVICE
Voor de samenwerking met callcenters of bepaalde klantenservice diensten maken wij gebruik van externe bedrijven binnen de EU. Een passend beschermingsniveau is gewaarborgd aangezien deze bedrijven het modelcontract hebben ondertekend voor de doorgifte van persoonsgegevens.

BEVEILIGING
Wij handhaven te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Denk hierbij aan zowel technische- als organisatorische maatregelen (zoals encryptie van gegevens, toegangscontrole tot onze locaties, en beperkte groep van medewerkers die toegang hebben tot de gegevens, enzovoorts).

MINDERJARIG
We hebben niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 18 jaar. We bieden daarom ook geen producten aan minderjarigen. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op. Wij verwijderen dan deze informatie.

UW RECHTEN MBT UW GEGEVENS
Wilt u weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd, wilt u gegevens (laten) wijzigen of (laten) wissen conform de daarvoor geldende regelgeving, of wilt u alle gegevens ontvangen, dan kunt u dat op de door u gewenste manier aan ons laten weten. Ook kunt u doorgeven dat u niet langer prijs stelt op het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden, of het gebruik van uw gegevens voor het doen van gerichte aanbiedingen of op het per e-mail of post ontvangen van informatie en aanbiedingen van ons. U kunt tot slot ook aangeven als u wenst om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming.

Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk één maand na ontvangst van uw verzoek daartoe zullen wij u berichten of en hoe, en zo niet waarom niet, wij uw verzoek inwilligen. Als u een klacht hebt over de manier waarop Caltexx bvab omgaat met uw privacy rechten heeft u het recht om hierover een klacht in te dienen bij de betreffende privacy toezichthouder.

WIJZIGINGEN
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.

Dit privacy- en cookiebeleid is laatst gewijzigd op 18 mei 2018

Back To Top