Skip to content

1. Algemene bepalingen

Aanvaarding

Door plaatsing van een bestelling heeft de klant van Pharmaxx kennisgenomen van de inhoud van deze algemene leveringsvoorwaarden en accepteert de 

toepasselijkheid van deze voorwaarden op zijn overeenkomst met Pharmaxx. 

Levering

De aflevering geschiedt per post waarbij de pakketten door de brievenbus passen. U hoeft er dus niet voor thuis te blijven. Pharmaxx neemt het risico van verzending voor haar rekening. Mocht een pakket beschadigd of niet afgeleverd worden, neem dan contact op met onze klantenservice.

Adreswijziging

U bent verplicht Pharmaxx van iedere adreswijziging tijdig schriftelijk op de hoogte te stellen.  Zolang Pharmaxx geen verhuisbericht heeft ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij  Pharmaxx bekende adres en blijft u aansprakelijk voor de door u bestelde goederen.

2. Procedures, regels en rechten

2.1 Probeerpakket 

De toezending van het probeerpakket (met voldoende voor één maand) is 3 weken geheel vrijblijvend. U krijgt daarmee ruim de tijd om onze producten te testen en u te overtuigen of deze producten in uw persoonlijke geval voordeel opleveren. Wilt u daarna geen vervolgzendingen meer ontvangen?  Stuur dan uiterlijk binnen 3 weken na ontvangst van uw probeerpakket schriftelijk een voldoende gefrankeerd annuleerverzoek aan: Pharmaxx Nederland: Postbus 4644, 4803 EP Breda of Pharmaxx Belgie: Postbus 36  2320 Hoogstraten of stuur uw verzoek per E-mail naar info@pharmaxx.nl (voor Belgie: info@pharmaxx.be). Telefonisch afmelden (op het aangegeven telefoonnummer) is ook mogelijk, we hebben echter een duidelijke voorkeur voor opzeggingen per E-mail, immers door uw opzeg E-mail te bewaren in uw verzonden E-mail box kunt u in voorkomende gevallen altijd aantonen dat u tijdig heeft opgezegd. In de gepersonaliseerde brief bij uw probeerpakket staan daartoe een aantal relevante data, zoals de datum van verzending (= briefdatum) en de sluitdatum waarop u uiterlijk uw opzegging voor uw vervolgzending dient in te zenden. Na die sluitdatum treffen we voorbereidingen voor het toezenden van de vervolgzending. Annulering is dan voor deze vervolgzending niet meer mogelijk. 

Elk abonnement kan dus met een opzegtermijn van maximaal 3 weken na ontvangst van het recentste pakket beëindigd worden.

Download hier de pdf van de opzegbrief

2.2 Vervolgzendingen

Bent u tevreden over uw probeerpakket of vervolgzending, dan hoeft u niets te doen. U ontvangt dan tijdig automatisch een vervolgzending met voldoende supplementen voor telkens drie maanden. De prijs voor deze vervolgzending staat vermeld in onze advertenties en in de gepersonaliserde brief bij uw probeerpakket. Wilt u verder geen vervolgzendingen meer, dan kunt u dat binnen 3 weken na ontvangst van uw vervolgzending aangeven, zoals onder punt 2.1 is vermeld. De up-to-date sluitdatum vindt u telkens in de begeleidende brief bij elke uw toegezonden zending.

Elk abonnement kan dus met een opzegtermijn van maximaal 3 weken na ontvangst van het recentste pakket beëindigd worden.

2.3 Retourzendingen

Vanwege voedselveiligheidsvoorschriften kan Pharmaxx geen retourzendingen van klanten hergebruiken. Wij zijn namelijk verplicht deze goederen te vernietigen. wettelijk kunt u echter wel (uitsluitend) het probeerpakket retourzenden binnen de daarvoor wettelijke geldende retourtermijn van 14 dagen. We zullen dit automatisch interpreteren als een annulering voor vervolgzendingen en het verschuldigde bedrag crediteren. Bij het retour ontvangen van vervolgzendingen zullen we deze toetsen of u deze eerder voor de aangegeven sluitdatum geannuleerd heeft. Blijkt er geen annulering plaatsgevonden te hebben, bent u verplicht deze vervolgzending te aanvaarden en het verschuldigde bedrag te voldoen. U ontvangt hierover bericht van ons en we zijn graag bereid om op onze kosten het pakket alsnog te remplaceren. Verdere vervolgzendingen zullen we wel automatisch voor u gaan stopzetten.

2.5 Probeerpakket beperkingen

Aanvraag van een probeerpakket op één specifiek adres voor eenzelfde productcombinatie is slechts éénmaal per jaartermijn toegestaan. De korting is dusdanig, dat we herhaaldelijk aanvragen van uitsluitend probeerpakketten -en het daarna annuleren van vervolgzendingen- interpreteren als fraude. Indien u binnen de jaartermijn van één jaar (gerekend vanaf de briefdatum van verzending van het eerste probeerpakket) wederom een probeerpakket voor een identieke productcombinatie aanvraagt en deze ook annuleert voor vervolgzendingen zullen we dat niet honoreren. U kunt dus uw tweede probeerpakket binnen dat genoemde tijdsbestek voor de eerste vervolgzending niet annuleren en u bent dan verplicht deze af te nemen en voldoen. Verdere vervolgzendingen kunt u wel conform punt 2.2 annuleren.

3. Betaling

Naast betaling via Ideal/MrCash of op factuur (betaling binnen 14 dagen na levering) kunt u ook kiezen voor een automatische afschrijving op uw bank- of girorekeningnummer. Bij uw bestelling van uw probeerpakket vragen wij u dan toestemming te geven voor een zgn. doorlopende machtiging. Met een dergelijke machtiging geeft u toestemming om tot wederopzegging bedragen voor geleverde goederen automatisch van de door u opgegeven rekening te mogen afschrijven.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving heeft u de mogelijkheid om tot 56 kalenderdagen de afschrijving -zonder opgave van reden- terug te laten boeken. Ook kunt u uw doorlopende machtiging verleent aan Pharmaxx intrekken. 

U ontvangt bij de keuze voor een automatische afschrijving van ons per email een bevestiging en wij verzoeken u deze via de opgenomen link in de email te bevestigen. Door het niet voldoen van het verschuldigde bedrag zullen wij de levering van
goederen opschorten. Hieraan kunnen geen rechten ontleend worden en blijven
de procedure en regels zoals vermeld onder punt 2 onverminderd van kracht. 

3.1 Incassobeding

Blijkt de incasso- om welke reden dan ook ook- onmogelijk of betaalt u de factuur niet binnen 14 dagen ontvangt u van ons een herinnering zonder opcenten. 

Indien binnen 14 dagen na deze herinnering nog niet is betaald is Pharmaxx gerechtigd extra administatiekosten in rekening te brengen

3.1.2

Voor Nederland: 

Het verschuldigde bedrag wordt conform de Wet Normering buitengerechtelijke incassokosten dato 01.07.2012 verhoogd. Dit betekent onder meer een verhoging van buitengerechtelijke incassokosten van € 40,- voor openstaande factuurbedragen t/m € 266,67. Is het factuurbedrag hoger dan geldt de staffel zoals in de eerder genoemde wet is vastgelegd. Daarnaast wordt het bedrag nog opgehoogd worden met de wettelijke rente.

Voor Belgie:

a. De facturen zijn contant betaalbaar, hetzij op de vervaldag vermeld op de factuur.
b. Na het verstrijken van de vervaldatum wordt een eerste gratis herinnering verstuurd via een duurzame drager. Bij de tweede herinnering, zal een verwijlintrest en een forfaitaire vergoeding toegevoegd worden conform Boek XIX Wetboek van Economisch Recht als volgt:
a. Verwijlintresten conform de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de
betalingsachterstand bij handelstransacties.
b. Een forfaitaire vergoeding van:
i. € 20,- als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk is aan € 150,-;
ii. € 30,- vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen € 150,01
en € 500,- als het verschuldigde saldo tussen € 150,01 en € 500,- is;
iii. € 65,- vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven € 500,- met
een maximum van €2.000,- als het verschuldigde saldo hoger dan € 500,- is.
Gehele of gedeeltelijke wanbetaling van een factuur op de vervaldag brengt van rechtswege en
zonder bijkomende ingebrekestelling tegelijk de opeisbaarheid mee der nog openstaande bedragen
van nog niet op vervaldag gekomen facturen.
Als wij onze betaalverplichtingen jegens jou niet tijdig nakomen, heb je recht op eenzelfde
vergoeding zoals hierboven omschreven

4. Garantie

Onverminderd de rechten die de wet de klant toekent, garandeert Pharmaxx dat de door haar geleverde producten de samenstelling bevatten zoals die staan vermeld op de specificaties van het product.

5.1 Toepasselijk recht

Naast de globale toepasselijkheid van het Nederlands recht- het dwingendrechtelijk recht van het land waar de consument woont, van toepassing zal zijn.

5.2 Klachtenregeling en geschillen

  1. We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren onder info@pharmaxx.nl of info@pharamaxx.be We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.
  2. Bij een buitengerechtelijke regeling van het geschil in Belgie is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot een buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar de gekwalificeerde entiteit. Je kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be/nl
  3. Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan je bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr

6. BTW aanpassingen

Pharmaxx is gerechtigd om verplichte opgelegde BTW wijzigingen per direct door te berekenen. De regels en procedures zoals vermeld onder punt 2 blijven onverminderd van kracht.

Pharmaxx Nederland:

Postbus 4644
4803 EP Breda
Klantenservice: 020 21 48 009
website: www.pharmaxx.nl
Email: info@pharmaxx.nl
Pharmaxx Nederland is onderdeel van Tetrix BV
IBANnr. NL27 ABNA 0980 0876 86

Pharmaxx Belgie:

Postbus 36
2320 Hoogstraten
Klantenservice: 03 808 72 85
website: www.pharmaxx.be
Email: info@pharmaxx.be
Pharmaxx Belgie is onderdeel van Tetrix BV
IBANnr. BE45 0017 4707 5989

Tetrix BV

Postbus 4968
4803 EZ BREDA
Kvk. Breda nr: 20106133
Dr. Gommerslaan 3 4835 GV BREDA
OBnr: NL8108.79.736.B01

Back To Top